Registrovano u BiH   FBiH Federalno ministarstvo pravde Rješenje broj 04-05-2-771/04   ID BROJ: 4200966670006 Broj djelovodnika   PO: 01725957

| O UDRUŽENJU

posljednje izmjene 22.09.2006   

O UDRUŽENJU

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE UDRUŽENJA
Prof.dr.sci.med. ABDULAH KUCUKALIC
Neuropsihijatar

Kontak:
- Adresa: Sarajevo, Zagrebacka 4B
- GSM 061/ 21 18 18
- Tel/fax:++387 (0)33/44 43 88; ; 26 57 10
- E-mail: kucukalic.abdulah@udruzenje-vjestaka.com

PREDSJEDNIK UDRUŽENJA
EKIC FAJIK dipl.ing.grad.


Kontakt:
- Adresa: Sarajevo, Olovska 34/I
- GSM 061/ 14 77 44
- Tel/fax:++387 (0)33/65 65 11
- E-mail: ekic.fajik@udruzenje-vjestaka.com


KOJI SU PRINCIPI RADA


Otvorena i prakticna rasprava su principi na kojima ce se zasnivati rad UDRUŽENJA, a ne na kopiranju i oponašanju stereotipa. Želimo slijediti savremen oblik komuniciranja, biti otvoreni ka svijetu, i da „crno na bijelo“ svakom na uvid bude prezentiran naš rad. Demagoška je praksa da se diploma smatra dokazom da vještak sve zna i da je sposoban za vještacenje i da više nikad u životu ne mora ništa da uci.
Izabrani vještak treba biti obavezan da upražnjava „kontinuirano obrazovanje“, što ne znaci da do kraja života mora ici u školu, vec da je obavezan da bude u toku sa najnovijim dostignucima u svom poslu.
U suprotnom zapada se u inernost koja stvara naviku odlaganja, umanjenje brzine prihvatanja i konacno kvaliteta rada. Guši se ono najvrednije – sposobnost za kriticno mišljenje i racionalno rasudivanje. koje je toliko potrebno kada valja postupati po pravilima nauke i vještine što je obaveza vještaka.KOJI SU CILJEVI


Temeljem clana 5. STATUTA ciljevi „UDRUŽENJA SUDSKIH VJEŠTAKA“ su:

  1. DOBROVOLJNO POVEZIVANJE RADI UNAPRIJEĐENJA INSTITUCIJE SUDSKOG VJEŠTAKA I NJEGOVE ULOGE U POSTUPKU KAO OSTVARIVANJE ZAJEDNICKOG CILJA U SKLADU SA USTAVOM I ZAKONOM.
  2. JACANJE I STRUKTURIRANJE POSLOVA SUDSKIH VJEŠTAKA U F BIH PREMA MEĐUNARODNIM STANDARDIMA I PODRŠKA PRILIKOM NJEGOVOG INTEGRIRANJA U MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE, MREŽE I PROGRAME

Radi uspješnijeg djelovanja u pravcu ostvarivanja ciljeva predvideni su oblici djelovanja zasovani na lokacijskoj i strukovnoj disperziji.ŠTA JE NALAZ I MIŠLJENJA SUDSKOG VJEŠTAKA


Nalaz i mišljenje, odnosno izvještaj vještaka, eksplicira zapažanja i zakljucke vještaka vezano za oznaceni predmet vještacenja i on je dokaz, logicki oblik postupka u dokazivanju uz navodenje razloga i argumenata za odredenu tvrdnju na osnovu zakona, propisa, pravila struke, iskustva i vještine. O njemu se raspravlja i pogrešno ga je poimati premisom .

  UDRUŽENJE SUDSKIH VJEŠTAKA
   - Olovska broj 34, 71000 Sarajevo , BiH
   - GSM: +387 (0) 61 147 744     Fax.   +387 (0) 33 656 511
   - Internet: www.udruzenje-vjestaka.com   E-mail: info@udruzenje-vjestaka.com

 © 2004 www.Buonarte.com