Registrovano u BiH   FBiH Federalno ministarstvo pravde Rješenje broj 04-05-2-771/04   ID BROJ: 4200966670006 Broj djelovodnika   PO: 01725957

| O UDRUŽENJU              AKTUELNOSTI

08.12.2011.
S obzirom da su stekli uslovi, želimo obavijestiti korisnike, da ćemo u narednom periodu dinamizirati potencijale interneta u budućem radu.
Razvoj oblasti vještačenja je naša dužnost. Mi smo opredjeljeni da tako djelujemo i damo maksimalni doprinos.
Tehničke mogućnosti internet stranice udruženja su šansa razvoja kolektivnog, ali i individualnog doprinosa vještaka u oblasti vještačenja.
UDRUŽENJE VJEŠTAKA JE NAŠ SMIJER PROMOCIJE INTEGRITETA, ETIČNOSTI, UGLEDA I ZAJEDNIČKIH INTERESA VJEŠTAKA.


INICIJATIVA od 28.11. 2001 N/R

Predsjednik Općinskog suda u Sarajevu gos. Goran Salihović

Poštovani Predsjedniče,
Prije svega koristimo priliku da Vas pozdravimo i čestitamo na postignutim uspjesima, posebno u segmentu organizacije rada Općinskog suda u Sarajevu kojim aktivnostima nastojimo dati adekvatan doprinos.
Posebno smo motivirani, u sedmici Evropske akcije oćuvanja okoline, da Vam se obratimo sa prijedlogom da se u okviru tehničkih i procesnih mogućnosti informacijskog sistema Općinskog suda u Sarajevu razmotri mogućnost komunikacije vještaka sa Općinskim sudom u Sarajevu putem elektronske pošte. Takvo tehničko rješenje bi donijelo višestruku korist koja se u nekoj primjerenoj prilici može detaljno argumentirati.

Želimo Vas obavijestiti da smo kao udruženje inicijatori unapređenja saradnje sa svim subjektima ćija priroda djelovanja podrazumjeva takve mogućnosti.

Uvjereni smo da će te uspjeti odvojiti malo Vaše dragocjenog vremena da se posvetite našoj incijativi, te da ćete i Vi, ocjeniti korisnom i potrebnom aktivnost kontinuirane prakse neposrednog kontakta sa vještacima (npr. panel sastanci sa vještacima) koji bi Vas obavijestili sa iskustvima i prijedlozima za napredovanje u radu.

S poštovanjem


22.09.2006
JAVNI POZIV za imenovanje vještaka na području Federacije Bosne i Hercegovine


OBAVJEŠTAVAMO zainteresovane da je objavljen JAVNI POZIV za imenovanje vještaka na području Federacije Bosne i Hercegovine na temelju članka 4. stavak 1. Zakona o vještacima (Sl.novine F BiH br. 49/05)

Javni poziv (Download)
Pravilnik (Download)
Tarifa (Download)
12.10.2005
Kandidujmo svoje ideje, incijative, pitanja i prijedloge.


Pravi je trenutak i šansa da vještaci i oni koji to žele biti dokažu svoju zainteresitranost, predanost i doprinos razvoja vještaæenja.
Federalno ministarstvo pravde, nadležno za tu oblast, uèinilo je velike napore i doprinos u donošenju Zakona o vještacima u F BiH (Službene novine F BiH broj 49 od 08.08.2005. godine). U tim aktivnostima, kao i u aktivnostima implementacije Zakona o vještacima u F BiH , Federalno ministarstvo pravde je posvetilo znaèajnu pažnju incijativama i doprinosima vještaka. Naroèitu pažnju Federalno ministarstvo pravde poklanja incijativama i doprinosu Udruženju sudskih vještaka, prepoznavši u njegovom radu ciljeve za unapreðenje vještaèenja i organizovani oblik koji omoguèava svim vještacima da na transparentan naèin modeliraju zajednièke interese i stavove.
Udruženju sudskih vještaka akceptira znaèaj i odgovornost vještaèenja, razumije njegovu ulogu u svjetlo refori, pa potièe najintenzivniju kampanju kako bi i Udruženje sudskih vještaka i svaki vještak lièno dali maksimalan doprinos.
Iskoristimo šansu. Bez odlaganja pokažimo svoju odgovornost i kandidujmo svoje ideje, incijative, pitanja i prijedloge.
Imajmo na umu da status i ugled vještaka u društvu, zavisi prvenstveno od nas samih !

 


05.09.2005
VIJECE EVROPE


U okviru realizacije jednog od najvažnijih ciljeva UDRUŽENJA SUDSKIH VJEŠTAKA, edukacije i stalnog napredovanja sudskih vještaka, a stim u vezi i doprinosa razvoju reformi u pravosuðu, UDRUŽENJA SUDSKIH VJEŠTAKA vodi permanentnu kampanju.

Takva nastojanja prepoznata su i u saradnji sa VIJEÆEM EVROPE u BiH Sarajevo, u okviru koje su UDRUŽENJU SUDSKIH VJEŠTAKA dodijeljena izdanja Savjeta/Vijeæa Evrope i Evropske komisije, odnosno Komentari novih zakona.

Koristimo priliku da se zahvalimo VIJEÆU EVROPE u BiH Sarajevo na razumijevanju i podršci, a sudske vještke obavijestimo da za potrebe svoje edukacije imaju na raspolaganju i tu literaturu.

 


29.08.2005
DONESEN ZAKON O VJEŠTACIMA U F BiH

Obavještavaju se zainteresovani da je donesen ZAKON O VJEŠTACIMA U
FEDERACIJI BOSNE i HERCEGOVINE i objavljen u Službenim novinama F BiH broj
49 od 08.08.2005. godine

download

 


24.02.2005
EDUKACIJA PROCJENITELJA

U okviru projekta USAID FILE (Unapreðenje poslovnog okruženja pogodnog za investitore i kreditore) relizije se seminar edukacije procjenitelja. Za podruèje Federacije BiH održava se u Sarajevu. (prvi: 13. i 14. 12.2004 god.; drugi: 24. i 25. 02. 2005. god. – u planu su i slijedeæi)

Materija koja se obraðuje namijenjena je edukaciji onih koji imaju potrebu da naruèuju procjenu i onih koji se bave izradom procjena. Teme obraðuju savremena dostignuæa teorije i prakse u oblasti procjena.

Dogaðaj je od izuzetne koristi jer donosi napredak i poticaj u okolnostima evidentnog zaostajanja za savremenim dostignuæima.

 


03.11.2004.
DONOŠENJE ZAKONA O VJEŠTACIMA U F BIH

Sudski vještaci trebaju imati potrebu i htjenje da u aktivnostima donošenja ZAKONA O VJEŠTACIMA U F BIH daju svoj licni i zajednicki doprinos.

To ce uèiniti na najbolji nacin ako odmah iformacije, mišljenja i prijedloge dostave «UDRUŽENJU SUDSKIH VJEŠTAKA».

WEB STRANA «UDRUŽENJA SUDSKIH VJEŠTAKA» WWW.UDRUZENJE-VJESTAKA.COM je cilj, dakle medi, koji ce na najbolji nacin omoguciti transparentnost aktivnosti i pravo clanovima da budu objektivno i pravovremeno informisani. S druge strane to je najbolji nacin da vještaci mogu ostvariti pravo i obavezu aktivnog ucestvovanja u aktivnostima, iznositi svoja lièna i zajednièka mišljenja, stavove i prijedloge, odnosno to je najbolji nacin prikupljanja materijala za stavove i odluke udruženja.

Ovo je pravi trenutak i šansa za sve one koji su zaista posveceni poslovima vještacenja, onima koji mogu dokazati profesionalne sposobnosti, odlike integriteta i visoke moralne kvalitete.

 


20.10.2004
Članarina

Odlukom skupstine "UDRUŽENJA SUDSKIH VJEŠTAKA" clanarina za 2004 god. iznosi 60 KM.

 


01.11.2004
Zvanicno pustanje Web Sajta "UDRUZENJE SUDSKIH VJESTAKA" u rad


Dana 18.10.2004 zvanicno je pusten u rad web sajt udruzenja sudskih vjestaka.

 

 

 


   UDRUŽENJE SUDSKIH VJEŠTAKA
   - Olovska broj 34, 71000 Sarajevo , BiH
   - GSM: +387 (0) 61 147 744     Fax.   +387 (0) 33 656 511
   - Internet: www.udruzenje-vjestaka.com   E-mail: info@udruzenje-vjestaka.com

 © 2004 www.Buonarte.com