Registrovano u BiH   FBiH Federalno ministarstvo pravde Rješenje broj 04-05-2-771/04   ID BROJ: 4200966670006 Broj djelovodnika   PO: 01725957

| O UDRUŽENJUDEFINICIJE

ANALIZA

opčenito rastavljanje, rasčlanjivanje nečeg cjelovitog, kompleksnog na sastavne dijelove. (metodski postupak rastavljanja pojma na karakteristike njegovog sadržaja)

ARGUMENT

dokazno sredstvo, dokaz, razlog, onaj dio dokaza na kojem se taj dokaz osniva, obrazloženje, sadržaj ili izvod iz nekog djela.

DETERMINANTA

presudan faktor, činilac koji određuje pravac i cilj

DETERMINISATI

ograničiti, odrediti, određivati, opredjeliti, odlučiti, utvrditi

DEVASTACIJA

pustošenje,opustošavanje,uništavanje, razaranje, opustošenje, opustošenost

DEVEKSAN

nagnut naprijed, nizbrdan, nizvodan: kos,strm

DOKAZ

logični oblik postupka, odnosno metoda, kojom se želi utvrditi istinitost nekog suda.
• direktno dokazivanje: navodimo neposredno razloge i argumente za određenu tvrdnju
• indirektno dokazivanje: pokazujemo nemogučnost održivosti kontradiktorne opreke, pa tako posredno zaključujemo na istinitost određenog suda
• aksiomi: nedokažljivi najopčenitiji sudovi koji se ne mogu dalje dokazivati, a u svojoj evidentnosti sadrže fundamentalne (bazične) predpostavke

Pogreške u dokazivanju:
1. pobija se ili dokazuje nešto o čemu se uopšte nije sudilo, što se nije tvrdilo. Ako je to učinjeno hotimično : mutatio elenchi, a ako je učinjeno iz neznanja, nehotimice: ignoratio elenchi
2. Ako dokazujemo previše, činimo pogrešku – tko suviše tvrdi ništa ne tvrdi
3. Princip kada se umjesto raspravljanja o spornoj tezi želi diskreditirati čovjek koji raspravlja i svodi na postupak kada nije najvažnije što se govori, već ko govori.
4. Kada se raspravna teza dokazuje i dokaznim razlozima koji i sami nisu dostatno provjereni ili očiti, pa se čitav dokazni postupak tada vrti u krugu.
5. Kada se teza koju želimo dokazivati pokušava izvesti iz argumenata koji ne mogu biti dokaz, zato što iz njih ta teza ne slijedi , ne proizlazi nikakvim valjanim dokazivanjem. (ne slijedi)
 

ELABORAT

rad, smena izrada

ELABORIRATI

zraditi, obraditi

FAKAT

(l.fasege činiti, factum) činjenica, djelo,radnja,događaj; de fakto (l. De facto) ustvari,stvarno,zaista; samovoljno, samovlasno; 0dmah, smjesta, bez okolišavanja; FAKT

FAKTIČKI

(l. Factum) činjenički, stvaran, pravi,; osnovan na činjenicama, dokazan činjenicama.

FAKTOR

činilac, okolnost koja nešto stvara, broj kojim se množi

INDUKCIJA i DEDUKCIJA

metodološki postupak zaključivanja od pojedinačnog na opće je indukcija. Suprotan postupak zaključivanja je dedukcija.

METODA

put, način; opčenito planski postupak za postignuće nekog cilja na naučnom području; ustaljen i osmišljen načinobavljanja nekog posla. One nisu izvanjskog karaktera, već se i same moraju oslanjati na osnovne zakonitosti pojedinih predmeta nauke.

SIMPLIFICIRATI

(nl. Simplificare) uprostiti, uprošćavati, pojednostavljenje

VALIDAN

(l.validus, valere) jak, krepak, snažan, zdrav; prav. Pravno važan, važeći, punovažan
 

 


  UDRUŽENJE SUDSKIH VJEŠTAKA
   - Olovska broj 34, 71000 Sarajevo , BiH
   - GSM: +387 (0) 61 147 744     Fax.   +387 (0) 33 656 511
   - Internet: www.udruzenje-vjestaka.com   E-mail: info@udruzenje-vjestaka.com

 © 2004 www.Buonarte.com  

ć